Projecte Educatiu de Centre (PEC)

Plantejament Institucional

VALORS:

Els principals valors que ens defineixen són:

 • El diàleg i respecte per les persones.
 • La tolerància zero al maltractament entre iguals, a la violència i al racisme.
 • El respecte per la creativitat i l’autonomia dels nostres alumnes.
 • La responsabilitat i l’esforç valorant cada alumne amb les seves característiques personals i úniques.
 • El compromís amb la llengua i tradicions catalanes.
 • La creació d’un bon clima i una bona relació entre tots els integrants de la comunitat educativa.
 • El respecte pels altres i per l’entorn.

VISIÓ

Ens veiem com una escola:

 • En concordança amb el context social canviant.
 • Amb una educació de respecte pel medi ambient.
 • Amb un ensenyament actiu i de qualitat incorporant les noves tecnologies al servei de l’educació.
 • Que aculli tot l’alumnat i llurs famílies, on tothom s’hi pugui sentir ben valorat.
 • Inclusiva que ofereixi a tots els alumnes les oportunitats pel seu creixement integral.
 • Amb un equip obert als canvis, compromès, il·lusionat i emprenedor.
 • On s’incentivi l’esperit crític del nostre alumnat.
 • Que continuï treballant per aconseguir el desenvolupament emocional i els bons resultats educatius dels nostres alumnes.
 • Integrada a l’entorn i al barri.

MISSIÓ

Volem:

 • Oferir una educació de qualitat dins d’un ambient acollidor, de col·laboració i participació amb les famílies.
 • Preparar als nostres alumnes per tal que arribin al màxim del seu potencial amb una atenció personalitzada, desvetllant-los la curiositat intel·lectual, les ganes i el gust per aprendre mitjançant un aprenentatge constructiu i cooperatiu, que els faci ser autònoms i responsables del seu propi aprenentatge.
 • Preparar l’alumnat per viure en una societat multicultural i tecnològica, atenent a la diversitat i convivint amb respecte.
 • Fomentar els valors de respecte, solidaritat, tolerància, col·laboració, esforç i esperit crític.
 • Fer créixer l’afectivitat i identitat personal i col·lectiva.
 • Potenciar l’aprenentatge de l’anglès com a tercera llengua de l’escola amb un aprenentatge integrat de llengua i continguts educatius (AICLE).
 • Oferir una educació integral amb valors humans.
Context

L’Escola de les Aigües és una escola pública de doble línia situada al carrer Sardenya, 420 al barri del Baix Guinardó que limita amb els barris de la dreta de l’Eixample i Gràcia. Forma part d’un complex educatiu juntament amb l’escola bressol Marina i l’Institut Príncep de Girona.

El centre pertany a la xarxa  0-18 d’escoles públiques d’Horta-Guinardó  i per proximitat, també es coordina amb les escoles públiques de la zona de Gràcia. Des de fa gairebé 20 anys l’escola és de titularitat de la Generalitat de Catalunya i com a tal, la seva llengua vehicular és el català.

L’escola està formada per un conjunt de famílies i alumnat que aporten una riquesa multicultural  des de la qual es potencien els valors fonamentals de tolerància i respecte per la diversitat cultural.

El centre disposa d’àmplies instal·lacions amb molta llum natural i dos patis de grans dimensions i pistes poliesportives.

Eixos principals
 • La formació integral dels nostres alumnes.
 • El reconeixement de la diversitat com un fet enriquidor per a la convivència i per a la comprensió de la realitat que ens envolta, i en conseqüència, la recerca d’estratègies que ens permetin aconseguir una escola integradora i oberta a tothom.
 • La importància del treball dels valors com a eina de formació personal i de construcció d’una convivència democràtica basada en valors com: el respecte, la tolerància, la resolució pacífica de conflictes i la no discriminació per raó de gènere o procedència.
 • La recerca de metodologies actives i flexibles, que permetin donar resposta a les necessitats individuals i que respectin els diferents ritmes evolutius dels alumnes.
 • L’adquisició de la competència lingüística i la motivació per altres llengües i pel fet comunicatiu en un sentit ampli, d’acord amb el nostre projecte lingüístic.
 • La implicació de tota la comunitat educativa mitjançant fórmules que afavoreixin la participació i la coresponsabilitat en la tasca educativa.
Metodologia

L’escola ofereix una metodologia activa amb la que l’alumne pren protagonisme del seu propi procés d’aprenentatge. Es fomenta l’aprenentatge significatiu i constructivista partint dels interessos i coneixements previs de l’alumne.

S’atén la diversitat d’estils d’aprenentatge oferint tasques amb una oferta diversificada d’activitats i amb diferents tipus d’agrupaments (gran grup, mig grup, petit grup, treball per parelles i individual) que generen dinàmiques que potencien les habilitats socials.

Per tal d’assolir les competències bàsiques s’utilitzen estratègies d’ensenyament-aprenentatge tals com: treball per projectes, treball cooperatiu, resolució activa de problemes, jocs, debats, exposicions orals, elaboració de mapes conceptuals, sortides, webquest, etc., combinant l’ús de diversos recursos (noves tecnologies TIC-TAC, llibres, material manipulable,…)

Avaluació

L’escola entén l’avaluació com un procés formatiu de l’alumne en el que hi pren part activa.

Es considera que cada tasca educativa inclou aquest procés i amb ell es vol fer conscient a l’alumne de quin és l’objectiu final que es pretén aconseguir. Aquesta conscienciació porta a la reflexió i a l’autoregulació del propi aprenentatge.

La finalitat és assolir una millora de la qualitat educativa i aquest procés d’avaluació implica la modificació dels processos d’ensenyament-aprenentatge de manera conjunta (mestre-alumne).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search