Aquest avís és de visualització obligada i regula les condicions d’ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d’aquesta pàgina web. És important llegir-lo atentament, ja que el fet d’accedir-hi i utilitzar-ne els materials que s’hi contenen implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.

1. Informació general

Titular: Escola de les Aigües
Direcció: C/ Sardenya 420, 08025 Barcelona

Tel. 934568603
Fax. 934369924
E-mail: escoladelesaigues@xtec.cat

NIF: Q5855586C

 

2. Condicions d’ús de la pàgina web

L’Escola de les Aigües en el marc de la seva activitat, posa diferents continguts a disposició dels usuaris, per tal que en puguin fer un ús racional i atendre les seves necessitats d’informació amb finalitat docent, acadèmica, científica o similar, sense poder-ne fer, això no obstant, una explotació comercial.

Aquesta pàgina web conté enllaços o hiperenllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra escola. Així, doncs, l‘Escola de les Aigües no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin en les pàgines web esmentades ni la seva veracitat o actualització, ni fer-se’n responsable.

3. Drets de propietat intel·lectual

L’Escola de les Aigües és titular o llicenciatària, si escau, dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d’aquesta pàgina web (incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots els elements que configuren l’aparença visual, la imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que formen el lloc web -aspecte i comportament o look and feel -, marques, logotips, noms comercials, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programes, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació i els codis font de les pàgines web). Sigui com sigui, l’Escola de les Aigües disposa del corresponent consentiment per a l’ús dels diferents continguts que integren aquest lloc web.

L’ escola no assumirà cap responsabilitat que es pugui derivar de qualsevol alteració o manipulació d’aquesta pàgina web per part de tercers.

4. Limitació de la responsabilitat

L’Escola de les Aigües no assumeix cap responsabilitat derivada, o que es pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

Malgrat la presa de totes les precaucions necessàries per a proporcionar informacions actuals i exactes en el lloc web, L’ Escola no pot garantir l’actualització de tota la informació facilitada ni la manca d’errors o omissions.

L’Escola de les Aigües ha adoptat les mesures de seguretat que permet l’estat actual de la tecnologia. No obstant això, l’usuari és conscient que l’entitat no pot garantir l’absència absoluta de virus o elements lesius.

L’Escola de les Aigües es reserva el dret de suspendre temporalment o indefinidament l’accés a la seva pàgina web per causes relacionades amb la millora, el manteniment o la revisió dels seus continguts o de la programació, i també per qualsevol altre motiu.

Política de confidencialitat de les dades.

1. Recollida de dades

Donant compliment a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades de caràcter personal que es sol·liciten en els nostres formularis s’inclouran en un fitxer de dades personals el responsable i titular del qual és l’Escola de les Aigües. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que es sol·liciten i n’accepta l’enviament, autoritza expressament a l’Escola de les Aigües a tractar o incorporar en el fitxer automatitzat de propietat seva les dades personals facilitades en el formulari esmentat i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s’ofereixen en aquesta pàgina web.

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades.

Per mitjà de les diferents àrees que formen part d’aquest lloc web, els usuaris poden obtenir informació, fer consultes i participar en totes les activitats docents i institucionals que l’Escola de les Aigües ofereixi per mitjà del seu lloc web.

2. Finalitats del tractament

Les dades facilitades mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d’aquella per a la qual han estat cedides, i seran cancel·lades immediatament després de deixar de ser necessàries per a aquesta finalitat, excepte quan una llei estableixi una altra cosa.

Quan la persona interessada tramet les dades personals i l’adreça electrònica a l’Escola de les Aigües, n’autoritza expressament la utilització a l’efecte de comunicacions periòdiques, incloent-hi expressament les que es facin per correu electrònic que l’Escola de les Aigües dugui a terme amb els alumnes, antics alumnes i possibles interessats, per informar-los de les activitats o notícies, cursos, programes, etc., i de qualsevol oferta de serveis i productes relacionats amb l’activitat institucional que s’hi desenvolupa.

Al marge del que s’ha dit anteriorment, la recollida i el tractament automatitzat de les dades personals facilitades tenen igualment com a finalitat la gestió administrativa i l’execució i el desenvolupament de tota activitat docent i institucional pròpia de l’escola , i la gestió de l’usuari en els diferents serveis posats a la seva disposició (a efectes merament informatius: sol·licitud d’informació sobre cursos, sol·licitud d’inscripció).

3. Seguretat

Tota la informació relativa a dades de caràcter personal rebuda per l’Escola de les Aigües és tractada amb la màxima confidencialitat, i es procedeix únicament a les comunicacions estrictament necessàries per a la prestació del servei que interessa en cada cas i les comunicacions i cessions autoritzades per l’usuari per mitjà d’aquesta política de privadesa.

L’Escola de les Aigües aporta nivells de seguretat de protecció de dades personals requerits legalment i ha instal·lat els mitjans i mesures tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració de les dades personals facilitades i l’accés no autoritzat a aquestes dades.

L’usuari té dret a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de l’Escola de les Aigües , rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, per mitjà del correu electrònic a l’adreça escolajovellanos@xtec.cat o per comunicació escrita i firmada (adjuntant-hi una còpia del DNI) adreçada a L’Escola de les Aigües amb domicili social a C/ Sardenya 420, 08025 Barcelona

4. Cessió de dades

L’usuari accepta que les seves dades puguin ser cedides, exclusivament per a les finalitats descrites abans. L’acceptació de l’usuari que les seves dades puguin ser tractades o cedides de la manera establerta en aquest paràgraf té sempre el caràcter de revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

5. Modificació d’aquesta política de privadesa

L’Escola de les Aigües es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades d’acord amb el seu criteri, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si l’escola introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l’usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al lloc web.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search