DOCUMENTACIÓ

Pagaments quotes escolars

Pagaments materials i sortides del curs 2023-2024:

La quota per pagar les sortides i el material d’aula que utilitzen els alumnes durant tot el curs és de 185€.

Els alumnes de 1r, a més a més, han d’abonar la quota de monitors d’acompanyament a l’activitat de piscina, pagament únic de 38€.

Els alumnes de I5 a 6è de primària que vagin de colònies, hauran d’abonar la quota que correspongui. S’informarà a les famílies prèviament.

Els ingressos s’han de fer per transferència bancària al compte de l’escola:

ES 57 2100 1127 8202 0004 3878

No oblideu posar el nom de l’infant quan feu l’ingrés.

Comunicats sanitaris

CRISTERIS DE NO ASSITÈNCIA DE L’ALUMNAT A L’ESCOLA DURANT UN PERÍODE DE TEMPS DETERMINAT A CAUSA DE MALALTIES TRANSMISSIBLES

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/3061/Criteris_no_assistencia_alumnat_a_escola_o_llar_infants_durant_periode_temps_determinat_causa_malalties_transmissibles.pdf?sequence=1&isAllowed=y

PROTOCOL ESCOLA DE LES AIGÜES EN CAS DE POLLS

Un cop exposades les recomanacions dels diferents departaments de Salut, es concreta en aquest punt el protocol a seguir a l’Escola de les Aigües:

– Si a l’escola es detecta un infant amb polls, es trucarà a casa per tal que es vingui a buscar, amb l’objectiu de garantir la prevenció col·lectiva.

– Des de l’escola s’enviarà un Dinantia a les famílies informant que a la classe dels seus fills o filles  s’ha detectat un cas de polls. Les famílies hauran de revisar els caps del tots els membres de la família i, en cas que es trobessin polls, fer-ne el tractament. 

 

La Carta de Compromís Educatiu

La finalitat de la carta de compromís és potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la coresponsabilitat entre els centres i les famílies en l’educació d’infants i joves. Amb el compromís formalitzat de la família i el centre es pretén potenciar la complicitat educativa i garantir un entorn de convivència en el marc del projecte educatiu. Aquesta carta ha de contribuir, entre altres, a les finalitats següents:

  • Millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies.
  • Compartir amb l’alumnat i amb les famílies els principis i els continguts del projecte educatiu del centre i, si escau, els projectes educatius de l’entorn.
  • Facilitar als alumnes i a les famílies l’exercici dels seus drets i el compliment dels deures.
  • Vincular el centre i les famílies, mitjançant el compromís i l’acció tutorial compartida.
  • Potenciar el sentiment de pertinença de l’alumnat i de les famílies a la comunitat educativa.
  • Impulsar fórmules organitzatives que afavoreixin la implicació de les famílies en el fet educatiu.
  • Afavorir una acció coherent dels agents educatius que intervenen en el procés educatiu i que contribueixen al desenvolupament integral de la personalitat.
  • Implicar les famílies en l’adopció de les mesures educatives alternatives o complementàries que s’escaiguin per atendre les necessitats específiques de l’alumnat.
  • Fomentar la convivència i el bon clima escolar.
  • Implicar les famílies en l’èxit acadèmic, personal i social i també en el compromís cívic dels infants i joves.

La nostra carta de compromís

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search