QUÈ ÉS?

El Claustre de mestres és l’òrgan propi de participació d’aquests en la gestió i la planificació educatives del centre. Actualment, està integrat per 32 mestres i la tècnica d’Educació infantil (TEI). El presideix la directora.

FUNCIONS DEL CLAUSTRE DE MESTRES

 • Participar en l’elaboració del Projecte Educatiu del Centre.
 • Informar i aportar propostes al Consell Escolar del Centre i a l’Equip Directiu sobre l’organització i la Programació General Anual (PGA), i per al desenvolupament de les activitats escolars complementàries.
 • Elegir els seus representants al Consell Escolar del Centre.
 • Informar del nomenament dels mestres -tutors.
 • Emetre informe favorable sobre la proposta de creació d’altres òrgans de coordinació abans que el Director no la presenti al Consell Escolar.
 • Fixar i coordinar les funcions d’orientació i tutoria dels alumnes.
 • Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i la investigació pedagògiques, i en el de la formació del professorat de l’escola.
 • Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació dels alumnes i del Centre en general.
 • Aportar al Consell Escolar criteris i propostes per a l’elaboració de les NOFC.
 • Aportar a l’Equip Directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del Pla d’Estudis del Centre, la utilització racional de l’espai escolar comú i de l’equipament didàctic en general.

FUNCIONAMENT DEL CLAUSTRE

El Claustre es reuneix preceptivament una vegada per trimestre amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui la Directora o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres. És preceptiu que es reuneixi al començament i al final de cada curs escolar i l’assistència al Claustre és obligatòria per a tots els seus membres. La secretària del Centre estén acta de cada sessió del Claustre, la qual, una vegada aprovada, passa a formar part de la documentació general del Centre.

PERSONAL NO DOCENT

El personal d’administració i serveis (PAS) està format per un conserge i una administrativa, i el personal d’atenció educativa i suport a la docència (PAE) per una TEI i dues monitores (vetlladores). Tots ells són dependents del Consorci d’Educació de Barcelona.

També disposem del servei de neteja de l’Ajuntament.

Què és el consell escolar?

El Consell Escolar és la màxima autoritat del centre i, al mateix temps, un organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions.

Al Consell Escolar s’hi troben representats tots els estaments de la comunitat educativa (mestres, famílies, personal no docent, representant de l’ajuntament), que escullen els seus representants en un procés electoral que se celebra cada dos anys.

Presideix el Consell Escolar la directora del centre i aixeca acta de les seves decisions la secretària.

Què fa el consell escolar?

Entre les funcions dels Consell Escolar trobem:

 • L’avaluació de la Programació General Anual del centre.
 • L’avaluació dels projectes i de les activitats del centre.
 • El seguiment del pressupostos de funcionament general d’escola.
 • També és qui estableix els dies de lliure elecció de l’escola.

Qui en forma part?

La composició del Consell escolar de l’Escola de les Aigües és:

 • La directora de l’escola, que n’és la presidenta.
 • La cap d’estudis.
 • La secretària de l’equip directiu.
 • Un representant de l’administració municipal.
 • Un representant del personal d’administració i serveis (PAS).
 • 4  pares, mares o tutors d’alumnes escollits entre el sector de pares i mares.
 • 5 mestres escollits pel claustre.
 • Un representant assignat per l’AFA.

Composició actual del Consell Escolar

 • Equip directiu: Iolanda Gras (Presidenta CE), Laura Descarrega (Cap d’estudis) i Helena Tort (Secretària).
 • Sector pares/mares: Lorena Gonzalez, Anna Guilera, Yolanda Mejías, Luis Ojeda.
 • Sector mestres: Dolors Martínez, Mercè Comalat, Àngels March, Rubén León, Sofia Casas.
 • PAS: Ana Jaime.
 • Representant AFA: Cesar Catalán.
 • Representant de l’ajuntament: Xesca Córcoles.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search