QUÈ ÉS?

El Claustre de Professors és l’òrgan propi de participació d’aquests en la gestió i la planificació educatives del centre. Està integrat per 30 professors/es i un de religió, i la tècnica d’Educació infantil (TEI). El presideix el/la director/a.

FUNCIONS DEL CLAUSTRE DE MESTRES

 • Participar en l’elaboració del Projecte Educatiu del Centre.
 • Informar i aportar propostes al Consell Escolar del Centre i a l’Equip Directiu sobre l’organització i la Pla Anual General de Centre (PGAC), i per al desenvolupament de les activitats escolars complementàries.
 • Establir criteris per a l’elaboració del Projecte Curricular del Centre, aprovar-lo, avaluar-ne l’aplicació i decidir-ne possibles modificacions.
 • Elegir els seus representants al Consell Escolar del Centre.
 • Informar del nomenament dels professors -tutors.
 • Emetre informe favorable sobre la proposta de creació d’altres òrgans de coordinació abans que el Director no la presenti al Consell Escolar.
 • Fixar i coordinar les funcions d’orientació i tutoria dels alumnes.
 • Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i la investigació pedagògiques, i en el de la formació del professorat de l’escola.
 • Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació dels alumnes i del Centre en general.
 • Aportar al Consell Escolar criteris i propostes per a l’elaboració de les NOFC.
 • Aportar a l’Equip Directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del Pla d’Estudis del Centre, la utilització racional de l’espai escolar comú i de l’equipament didàctic en general.

FUNCIONAMENT DEL CLAUSTRE

El Claustre es reuneix preceptivament una vegada per trimestre amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el Director o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres. És preceptiu que es reuneixi al començament i al final de cada curs escolar i l’assistència al Claustre és obligatòria per a tots els seus membres. El secretari del Centre estén acta de cada sessió del Claustre, la qual, una vegada aprovada, passa a formar part de la documentació general del Centre.

PERSONAL NO DOCENT

El personal no docent està format per un conserge, una administrativa, una TEI i una professora de religió, tots quatre dependents del Consorci d’Educació.

En l’actualitat també disposem del servei de vetlladors, gestionat per l’empresa SENFO.

També disposem del servei de neteja de l’Ajuntament..

Què és el consell escolar?

El Consell Escolar és la màxima autoritat del centre i, al mateix temps, un organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions.

Al Consell Escolar s’hi troben representats tots els estaments de la comunitat educativa (professors, famílies, personal no docent, representant ajuntament), que escullen els seus representants en un procés electoral que se celebra cada dos anys.

Presideix el Consell Escolar la directora del centre i aixeca acta de les seves decisions la secretària.

Què fa el consell escolar?

Entre les funcions dels Consell Escolar trobem:

 • L’avaluació de la Programació General Anual del centre
 • L’avaluació dels projectes, de les activitats  i
 • El seguiment del pressupostos de funcionament general d’escola
 • També és qui estableix els dies de lliure elecció de l’escola.

Qui en forma part?

La composició del Consell escolar de l’Escola de les Aigües és:

 • La directora de l’escola,  que n’és la presidenta.
 • La cap d’estudis.
 • La secretària de l’equip directiu.
 • Un representant de l’administració municipal.
 • Un representant del personal d’administració i serveis. (PAS)
 • 4  pares, mares o tutors d’alumnes  escollits entre el sector de pares i mares.
 • 5 mestres escollits pel claustre
 • Un representant assignat per l’AFA

Composició actual del Consell Escolar

 • Equip directiu: Iolanda Gras (Presidenta CE) i Laura Descarrega (cap d’estudis) Anna Cabré (Secretària)
 • Sector pares/mares: Ana González, Ana Garcia, Lucila Balestero,  Fátima Farati i Raquel Alamán.
 • Sector mestres: Montse Jané, Javier Calejero, Gemma Jové i Dolors Martínez, Irene Blanes.
 • PAS: Patricia Espadas.
 • Representant de l’ajuntament: Jordi Villar.
L'escola des del carrer Sardenya
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search