La llengua anglesa avui dia esdevé necessària per obrir les portes cap a un món cada cop més globalitzat.

A l’Escola de les Aigües tenim la voluntat d’aconseguir que els alumnes siguin suficientment competents i tinguin la fluïdesa adequada en l’ús d’aquesta llengua com a llengua estrangera. Per aquest motiu, utilitzem metodologies diverses i realitzem activitats adreçades a potenciar l’ús de l’anglès en diferents situacions comunicatives i d’aprenentatge.

Un dels eixos principals del nostre projecte d’anglès és el projecte AICLE, que es basa en l’aprenentatge integrat de continguts curriculars fent ús d’una llengua estrangera.

A més del projecte AICLE, l’escola ofereix un nombre elevat d’hores a la setmana dedicades a l’àrea d’anglès, tant a nivell curricular com a nivell d’extraescolar. Dins de l’horari lectiu, per complementar les classes de llengua anglesa, disposem d’espais d’Speaking (parla) amb grups reduïts d’alumnes on es desenvolupen les capacitats de fluïdesa i parla en anglès de manera més intensiva. També oferim espais de Listening (escolta) a l’aula per mitjà de la visualitz

Un cop l’any celebrem l’English Day que és una festa participativa amb pares i mares voluntaris, estudiants estrangers de parla anglesa i mestres de la comissió d’anglès. Al llarg de tota la jornada es realitzen activitats en anglès de tot tipus (lúdiques, esportives, científiques, literàries,…) en els diferents espais de l’escola.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search