D’acord a la RESOLUCIÓ ENS/2232/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics, es convoquen eleccions per a la renovació dels membres del consell escolar de l’Escola de les Aigües, d’acord amb el següent calendari:

  • 05 de novembre. Convocatòria eleccions i publicació del cens
  • Fins el 23 de novembre Presentació candidatures
  • 30 de novembre. Jornada electoral, sector representants de famílies

Tot el procés electoral, fins a la constitució del nou Consell, es desenvoluparà entre el 5 de novembre i el 21 de desembre. Cada mare, pare o tutors d’alumnes té dret a vot i a ser candidat elegible. És necessari constar en el cens que hi ha exposat al tauler d’anuncis al costat de Secretaria i fer arribar , si és el cas, possibles reclamacions , a fi de constar en el cens definitiu.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search