Durant algunes sessions de medi, hem investigat i experimentat com s’atreuen i es rebutgen segons les forces d’atracció. I també tenint en compte els materials dels objectes.

Partint dels seus coneixements previs, han verificat les seves hipòtesis i han entès el concepte. I han tingut l’oportunitat de manipular i buscar diferents objectes metàl·lics i no metàl·lics per demostrar com funcionen els imants.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search